Witam,

nazywam się Anna Pająk-Niewczas i jestem ekspertem ds. bhp. Pomagam pracodawcom dostosowywać zakłady pracy do wymagań z zakresu bhp, jak również podnosić standardy bezpieczeństwa.

Przeprowadzam szkolenia, sporządzam dokumentację, doradzam.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, gdzie stale podnoszę swoją wiedzę i kompetencje. W ciągu 15 lat pracy zaufało mi ponad 50 pracodawców. Oferuję usługi z zakresu BHP począwszy od jednorazowych usług po stały nadzór firm.

Zapraszam do współpracy.

mgr inż. Anna Pająk-Niewczas
Ekspert ds. BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Organizuję i przeprowadzam szkolenia wstępne i okresowe bhp wszystkich grup pracowników oraz pracodawców. Szkolenia prowadzę w siedzibie pracodawcy lub w sali szkoleniowej.

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie przeprowadzane w formie teoretycznej oraz praktycznej obejmującej ćwiczenia z wykorzystaniem fantomu reanimacyjnego do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz innych materiałów dydaktycznych.

Metody instruktażu stanowiskowego

Szkolenie przeznaczone dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do prowadzenia instruktażu stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP.

Pracodawco pamiętaj
sam podlegasz szkoleniu okresowemu, nie rzadziej niż raz na 5 lat

Usługi BHP

Kontrola PIP, Sanepid

Pomagam w realizacji wystąpień, decyzji oraz przygotowaniu odpowiedzi na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS).

Ocena ryzyka zawodowego

Wykonuję ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy wraz z dokumentacją.

Wypadki w pracy

Prowadzę postępowania powypadkowe, sporządzam pełną dokumentację z wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do lub z pracy.

Badania środowiska pracy

Organizuję badania i pomiary czynników szkodliwych, wskazuję jakie czynniki należy monitorować i z jaką częstotliwością. Opracowuję chronometraż, prowadzę rejestr wyników.

Analiza stanu BHP

Analizuję i wskazuję propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Dokumentacje

Pomagam w sporządzaniu regulaminów, zarządzeń, tabeli norm, dokumentacji dotyczących chorób zawodowych oraz instrukcji BHP, stanowiskowych.

Doradztwo, audyty

Doradzam w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP i prawa pracy.

Środki ochronne

Wskazuję dobór środków ochronnych, odzieży roboczej wymaganych na stanowiskach pracy.

Służba BHP

Obsługuję zakłady pracy poprzez realizację zadań służby bhp, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zadań służby BHP.

Pracodawco pamiętaj
To TY ponosisz odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie pracy

Art. 207. § 1
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237 § 2.

Często zadawane pytania ...

Czy szkolenie wstępne - instruktaż ogólny może przeprowadzić pracodawca?

NIE, jeśli nie pełni u siebie w zakładzie pracy zadań służby bhp. Ten instruktaż może przeprowadzić tylko pracownik służby bhp lub osoba wyznaczona przez pracodawcę posiadająca odpowiednią wiedzę, umiejętności i odpowiednie szkolenie z dziedziny bhp.

Czy szkolenie wstępne bhp można przeprowadzić przed zatrudnieniem?

NIE. Szkolenie musi się odbyć w czasie pracy, ale przed dopuszczeniem pracownika do samodzielnej pracy.

Ile ważne jest szkolenie wstępne bhp?

6 miesięcy dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i 1 rok dla pozostałych pracowników.

Pokaż wszystkie

Czy osoba, która po odbyciu stażu przeszła na umowę o pracę musi ponownie przejść szkolenie bhp?

NIE. Jeśli wykonuje nadal tą samą pracę w tych samych warunkach a między umowami nie było przerwy dłuższej niż 30 dni. To samo tyczy się badań lekarskich. Pracodawca przede wszystkim musi mieć udokumentowane to szkolenie, że zostało przeprowadzone u niego w zakładzie pracy oraz posiadać zaświadczenie o zdolności do pracy na tym stanowisku pracy.

Jak często przeprowadza się szkolenie bhp pracownikom wykonującym prace na wysokości?

Praca na wysokości to praca powyżej 1m i zalicza się ją do prac szczególnie niebezpiecznych. Wszyscy pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne muszą odbywać szkolenie okresowe bhp co najmniej raz w roku.

Czy pracodawca też musi odbyć szkolenie bhp?

TAK. W momencie zatrudniania pracowników pracodawca powinien mieć aktualne szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i powtarzać je okresowo co 5 lat. Zachęcam wszystkich pracodawców do odbywania kursów 16 godzinnych. Jeśli ze względu na brak czasu nie są w stanie odbyć dwudniowego szkolenia ja oferuję szkolenie w formie samokształcenia z możliwością konsultacji, gdzie omawiam najważniejsze kwestie związane z obowiązkami pracodawcy z zakresu bhp i prawa pracy a także odpowiedzialnością.

Czy inspektor pracy może wejść do zakładu na kontrole bez wcześniejszej zapowiedzi?

TAK. I bardzo często tak się dzieje, zwłaszcza jeśli kontrola jest skutkiem skargi na pracodawcę lub podejrzenia zagrożenia życia i zdrowia pracowników lub nielegalnego zatrudniania. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej.

Czy od razu pracodawca musi podpisać protokół po kontroli Inspektora pracy?

NIE. Pracodawca, przed podpisaniem protokołu ma prawo w terminie do 7 dni wniesienia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Warto przed podpisaniem dokładnie zapoznać się z treścią protokołu zanim pracodawca go podpisze. Protokół jest udokumentowaniem stanu faktycznego zastanego u pracodawcy, na podstawie którego później inspektor pracy wydaje decyzje i nakazy.

Czy za wypadek w drodze do pracy należy się odszkodowanie z ZUS-u?

NIE. Wypadki w drodze do pracy nie podlegają pod ubezpieczenie wypadkowe. Z tytułu wypadku w drodze z pracy lub do pracy pracownikowi należy się tylko zasiłek chorobowy w wysokości 100% podczas niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem.

Czy amputacja palca jest ciężkim wypadkiem?

TAK. W myśl definicji wynikającej z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Amputacja palca może się wiązać z trwałym, istotnym zeszpeceniem i zniekształceniem ciała, dlatego należy taki wypadek zgłosić do PIP i prokuratury.

Czy zawał serca, który nastąpił w miejscu pracy będzie wypadkiem przy pracy?

ZALEŻY. Zależy co spowodowało ten zawał u pracownika. Jeśli zawał został wywołany czynnikiem ze środowiska pracy (np. nagły silny stres) to powinien być uznany za wypadek przy pracy, ale jeśli nastąpił on w wyniku samoistnego pogorszenia się stanu chorobowego pracownika to nie. Istotne będzie tutaj określenie czy zawał został spowodowany czynnikiem zewnętrznym, pochodzącym ze środowiska pracy czy przyczyna pochodziła z organizmu pracownika. W określeniu tej przyczyny niezbędna będzie pomoc lekarza.

Czy muszę z bhpowcem podpisać umowę o pracę?

ZALEŻY. Jeśli zatrudniasz do 100 pracowników zadania służby bhp możesz powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, który posiada do tego odpowiednie kwalifikacje lub powierzyć te zadania specjaliście z zewnątrz. Jeśli zatrudniasz powyżej 100 pracowników, musisz zatrudnić specjalistę ds. bhp na podstawie umowy o pracę.

Z Panią Anną Pająk-Niewczas współpracujemy od kilkunastu lat. Zakres współpracy z roku na rok rozszerza się , duża wiedza, doświadczenie, profesjonalne podejście do klienta oraz każdego jednego projektu sprawia, że możemy z pełną odpowiedzialnością polecić usługi firmy BHP-PAJĄK. Bardzo doceniamy zaangażowanie i samo podejście do zagadnień BHP w naszej specyficznej działalności (prace na wysokościach). Przeprowadzane audyty, opracowania dot. zmian oraz wdrażanie nowych standardów sprawia, że jesteśmy bardziej konkurencyjni i jak również dobrze oceniani w zakresie bhp przez duże firm budowlane."

Maciej Bielak
Diamond Hill Maciej Bielak

Dotacje ZUS

Projekt inwestycyjny

Na poprawę bezpieczeństwa technicznego, tj. rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych.

Projekt doradczy

Na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, m.in. na wykonanie oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych.

Projekt inwestycyjno-doradczy

Łączy poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy z poprawą bezpieczeństwa technicznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje przedsiębiorstwa w zakresie poprawy warunków BHP w firmie.
Oferuję pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów. Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem funduszy, proszę o kontakt.

Drzewo

Drugą gałęzią firmy są usługi w zakresie pielęgnacji i ścinki drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych (linowych) w trudno dostępnych miejscach.

  • Pielęgnacja drzew

  • Wycinka drzew

  • Redukcja koron

  • Cięcia techniczne

  • Zakładanie wzmocnień mechanicznych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.scinkadrzew.pl

Kontakt

+48 698 975 504

anna@bhp-pajak.pl

Biuro, sala szkoleniowa

ul. Przemysłowa 26
32-765 Rzezawa,woj. małopolskie

* przy siedzibie firmy GEREX II

Dane do faktury

Drzewo Jacek Niewczas
Buczków 143, 32-712 Bratucice

NIP: 664-141-87-13